Ruda

Aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - aktuálně ke koronaviru

24.7.2020

Aktuální opatření

Na území celé České republiky pro zdravotnická zařízení lůžkové péče a vybraná zařízení sociálních služeb platí následující pravidla
(celé znění mimořádného opatření)

 • návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho pacienta ve stejný čas,
 • každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění covid-19, např. formou dotazníku,
 • pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta,
 • pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel,
 • pravidelně je prováděna dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem,
 • všechny osoby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb, v zařízeních sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem) povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest;
  • s výjimkou:
   • pacientů a uživatelů sociálních služeb,
   • dětí do dvou let věku,
   • osob s poruchou intelektu,
   • kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti,
   • zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
   • zaměstnanců a osob v obdobném postavení, nacházejí-li se na pracovišti ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru od jiné osoby,
   • dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař.

 

Na území celé České republiky, s účinností od 25. 7. 2020 od 0:00 hodin (celé znění mimořádného opatření)

 • Povinnost nošení roušek platí pro:
  • hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas

 

Na území celé České republiky, s účinností od 27. 7. 2020 od 0:00 hodin
(celé znění mimořádného opatření)

 • Maximální počet účastníků na hromadných akcích ve vnitřních prostorách je stanoven na 500 osob v daný čas v jednom sektoru. Maximální povolený počet sektorů je 5.
 • Maximální počet účastníků ve stejný čas na hromadných venkovních akcích je stanoven na 1000 osob

 

Ústecký kraj, s účinností od pátku 24. 7. 2020 od 7 hodin
(celé znění mimořádného opatření)

Povinnost nošení roušek platí pro:

 • pohyb a pobyt všech osob ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb

 

Liberecký kraj, s účinností od pátku 24. 7. 2020 od 7 hodin
(celé znění mimořádného opatření )

 • Povinnost nošení roušek platí pro:
  • návštěvy ve všech zdravotnických zařízeních
  • nákupy v lékárnách
  • ve vybraných zařízeních sociálních služeb (platí i pro pracovníky v terénních sociálních službách)

 

Katastrální území obce Vlčnov s účinností od 18. 7. 2020 od 16 hodin

Povinnost nošení roušek platí:

 • v prostředcích hromadné dopravy,
 • v motorových vozidlech, s výjimkou, jsou-li sami v uzavřeném vozidle, nebo s výjimkou, že cestují společně s ostatními členy domácnosti,
 • v provozovnách činností epidemiologicky závažných ve smyslu S 19 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, s výjimkou stravovacích služeb,
 • ve všech maloobchodních prodejnách,
 • v nákupních centrech,
 • v zdravotnických zařízeních,
 • v zařízeních sociálních služeb (včetně odlehčovací a domácí péče),
 • na hromadných veřejných akcích konaných ve venkovních i vnitřních prostorách,
 • a dále na všech místech, kde jsou osoby v kontaktu 1,5 m a kratším, s výjimkou bydliště.

Povinnost nosit roušku se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině,
 • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Při konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách musí být dodržována následující pravidla:

 • účast osob ve stejný čas nesmí přesáhnout 500 osob,
 • musí být zachován odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru, s výjimkou členů domácnosti,
 • musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou.

Platí zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou:

 • návštěv nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • návštěv uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • návštěv uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Nařizuje se všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě:

 • aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • aby osoby, které přijmou za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních ode dne účinnosti tohoto mimořádného opatření, umístili po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje.

Celé znění mimořádné opatření

 

Moravskoslezský kraj s účinností od 17. 7. 2020

Povinnost nošení roušek platí pro:

 • osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti* při kontaktu s klienty na vzdálenost kratší než 1,5 metru s výjimkou stravovacích služeb,
 • všechny vnitřní prostory,
 • uvnitř motorových vozidel, např. veřejná doprava, taxi apod. (neplatí pro členy jedné domácnosti).

činnosti, při kterých dochází ke zpracování a výrobě potravin, kosmetických přípravků, úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - definice epidemiologicky závažných činností, především § 19)

Povinnost pro přeshraniční pracovníky:

 • předložení lékařského potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to 1x za 14 dní (test nesmí být starší než 4 dny).

Další opatření:

 • Povoluje se konání hromadných akcí do maximálního počtu 100 účastníků (v maximálně 5 sektorech po 100 účastnících), a to venku i uvnitř.
 • Uzavření provozoven stravovacích služeb mezi 23:00 - 8:00 hodin.
 • Návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízení a klientů sociálních služeb za podmínky, že má návštěvník respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu a současně dodržuje odstup 2 metry od pacientů a personálu.
 • Vstupní filtr pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení.
 • Testování nových pacientů při příjmu ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a sociálních zařízeních v pobytové formě pomocí RT-PCR/Rapid testů.
 • Omezení příjmu osob do zařízení sociálních služeb v pobytové formě (s výjimkou osob, které mají lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 4 dny).
 • Omezení setkávání zaměstnanců výrobních podniků v rámci různých směn.
 • Na přírodních a umělých koupalištích se ve stejný čas povoluje nejvýše 100 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m² prostorů přístupných návštěvníkům.

Celé znění mimořádného opatření

 

Území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav s účinností od 17. 7. 2020

 • Zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
  • přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení,
  • návštěv nezletilých pacientů,
  • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
  • návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění;
 • Zavedení vstupního filtru pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení pro zjištění aktuálního zdravotního stavu se zaměřením na příznaky onemocnění covid-19;
 • Zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou:
  • návštěv nezletilých uživatelů sociálních služeb,
  • návštěv uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
  • návštěv uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění;
 • Zveřejnění/vysílání materiálů dostupných na adrese http://www.khsstc.cz, a to na webových stránkách dané obce, pokud jsou obcí tyto zřízeny, nebo přes místní rozhlas, pokud jej obec provozuje a je-li to technicky možné;
 • Zamezení v  maximální možné míře styku zaměstnanců jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny;
 • Zajištění, je-li to možné, aby se zaměstnanci výrobních podniků, u kterých je práce vykonávána v třísměnném nebo nepřetržitém provozu v rámci jedné směny, nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích daného výrobního podniku;
 • Zajištění v  maximální možné míře časového oddělení poskytování stravy v rámci závodního stravování tak, aby nedocházelo ke vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu;
 • Provozování všech zotavovacích akcí ve smyslu § 8 zákona a jiných podobných akcí ve smyslu § 12 zákona pouze za dodržení následujících pravidel:
  • zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla,
  • zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky,
  • zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory,
  • vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostorů,
  • omezení na maximální možnou míru návštěv rodičů či jiných osob,
  • omezení na maximální možnou míru pohybu dětí pouze na oblast tábora či do volné přírody bez využití veřejné dopravy;
 • Zákaz pohybu a pobytu všech osob, s výjimkou dětí do 3 let věku a osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa),jako je respirátor či rouška nebo jiných prostředků, které účinně brání šíření kapének, v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních (s  výjimkou lékáren).

 Celé znění mimořádného opatření

 

Území obcí Jihlava, Telč a všech obcí pro které vykonávají rozšířenou působnost, s účinností od 14. 7. 2020 15 hodin

 • Povinnost nošení roušek platí:
  • v prostředcích městské hromadné dopravy,
  • v motorových vozidlech, s výjimkou, jsou-li sami v uzavřeném vozidle (mimo členy jedné domácnosti)
  • v provozovnách činností epidemiologicky závažných ve smyslu s výjimkou stravovacích služeb (např. kadeřnictví, manikúra, pedikúra…)
  • ve všech maloobchodních prodejnách,
  • v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m²,
  • ve všech zdravotnických zařízeních (včetně ambulantních),
  • ve všech zařízeních sociálních služeb (včetně odlehčovací a domácí péče),
  • na hromadných veřejných akcích konaných ve venkovních i vnitřních prostorách,
  • na všech místech, kde jsou osoby v kontaktu 1,5 m a kratším, s výjimkou bydliště.

Celé znění mimořádného opatření

 

Kraj Vysočina

 • Nemocnice Jihlava
  • zákaz návštěv na všech odděleních s výjimkou pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění,
  • nemocnice zajistí vyšetření PCR testem u zaměstnanců,
  • zaměstnanci při poskytování zdravotní péče pacientům budou používat osobní ochranné prostředky (filtrační masky FFP2 bez výdechového ventilu, rukavice a dezinfekci rukou);

 

Hlavní město Praha účinností od 1. 7. 2020

 • Povinnost nošení roušek platí pro:
  • metro a jeho prostory,
  • vnitřní prostory při konání hromadných akcí nad 100 osob a vzdálenosti mezi účastníky menší než 1,5 metru.

Pozor platí to i například pro prostory kin, divadel, koncertů a podobných zařízení; prakticky to znamená, že od 100 osob musejí mít návštěvníci roušky.

Celé znění mimořádného opatření

 

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/

 Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Zajímavé odkazy

Zpomalovací semafory v Rudě

Fond Vysočiny

Dnes je 13. srpna 2020

Svátek má Alena


 

© 2013 obec Ruda a místní část Lhotka | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU