Ruda

Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí

28.4.2020

 • S účinností od 27. dubna 0.00 hodin vláda zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami;
 • s účinností od 27. dubna 2020 od 0.00 hodin vláda zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů:
  • na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • na klinické a praktické výuce a praxi;
 • student smí zúčastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:
  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu
  • onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění;
 • s účinností od 27. dubna 0.00 hodin vláda zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami;
 • s účinností od 27. dubna 0.00 hodin vláda zakazuje osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů;
 • s účinností od  27. dubna 0.00 hodin vláda zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • vláda 15. března 2020 nařídila krajským hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy, že musí v případě potřeby zajistit školské zařízení, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, přičemž v každé takové skupině může být nanejvýš 15 dětí;
  • od 24. března 2020 se zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb;
  • 14. dubna 2020 vláda nařídila, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci Úřadu práce České republiky a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení;
  • 17. dubna 2020 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva financí, kterým se povinnost zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci v orgánech Finanční správy nebo ve Finančním analytickém úřadu;
 • státní maturitní zkoušky se uskuteční nejdříve tři týdny po opětovném otevření škol, a to tak, že:
  • proběhne jen didaktická část bez písemné části z českého a cizího jazyka,
  • výsledky maturitních zkoušek se budou vyhodnocovat přímo na školách,
  • pokud by nedošlo k otevření škol do 1. června, bylo by maturitní vysvědčení stanoveno na základě známek posledních tří vysvědčení s možností komisionálního přezkoušení;
 • jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou v nezměněné formě nejdříve za dva týdny po opětovném otevření škol,
  • uskuteční se pouze jediné kolo s možnými náhradními termíny;
 • Parlamentem prošel vládou navržený zákon, který v reakci na mimořádnou situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 zohledňuje případné negativní dopady situace na vysokoškolské studenty z hlediska délky studia či přiznávání stipendií:
  • vysoké školy mohou zkrátit nebo prodloužit akademický rok,
  • mohou stanovit nové podmínky přijímacího řízení, vypsat nové termíny přijímacích zkoušek nebo je celé zorganizovat distanční formou,
  • pokud přijatý uchazeč o studium nemůže doručit vysoké škole maturitní vysvědčení či jiný doklad o ukončením předcházejícím studiu, může být na vysokou školu přijat a dokumenty předložit dodatečně do 45 dnů od zahájení akademického roku,
  • vysoké školy mohou plně využívat distanční formy výuky, a to i při zkouškách nebo plnění dalších studijních povinností, a to například formou online hovoru,
  • na dálku lze vykonat také státní zkoušky, online však musí být přítomna i komise,
  • současná situace nebude mít vliv na tzv. delší studium a do maximální doby studia se nezapočítává,
  • u stipendií studentů doktorských studijních programů nad 26 let se rozhodná doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo studium omezeno,
  • kolektivní samosprávné orgány vysoké školy nebo fakulty mohou jednat i hlasovat distančně
  • pokud některému z orgánů vysoké školy či fakulty končí funkční období do 120 dnů od začátku nouzového stavu, bude automaticky prodlouženo do 120 dne od jeho ukončení.

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Zajímavé odkazy

Zpomalovací semafory v Rudě

Fond Vysočiny

Dnes je 28. května 2020

Svátek má Vilém


 

© 2013 obec Ruda a místní část Lhotka | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU