Ruda

Vyhlášení nouzového stavu – Opatření v oblasti maloobchodu a služeb

28.4.2020

 • Vláda s účinností od 27. dubna 0.00 hod. zakazuje:
 • maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou:
  • prodeje potravin,
  • prodeje pohonných hmot,
  • prodeje paliv,
  • prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
  • lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
  • prodeje malých domácích zvířat,
  • prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata,
  • prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
  • prodeje novin a časopisů,
  • prodeje tabákových výrobků,
  • služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu,
  • oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
  • odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
  • prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
  • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
  • prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
  • pokladního prodeje jízdenek,
  • lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
  • provozování pohřební služby,
  • prodeje květin,
  • provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
  • prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,
  • servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
  • realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
  • vedení daňové evidence,
  • zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost,
  • provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
  • myčky automobilů,
  • prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
  • hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
  • prodeje a servisu jízdních kol,
  • sběru a výkupu surovin a kompostáren,
  • prodeje nových a ojetých silničních vozidel,
  • řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),
  • turistických informačních center
  • pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny;
 • přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny);
 • prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
 • provoz heren a kasin,
 • provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
 • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénůs výjimkou posiloven, tělocvičen a fitness center, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
  • omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,
  • nelze používat šatny a sprchy,
  • vstup a cvičení po celou dobu pouze se ochrannými prostředky dýchacích cest,
  • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
  • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
  • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
  • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
  • prodávat pouze balených nápojů a balených potravin,
  • používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,
  • je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,
  • v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,
  • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;
 • prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
  • osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu,
  • osobám ohroženým domácím násilím;
 • zkoušení oblečení v prodejnách oděvů;
 • vláda s účinností od 27. dubna 0.00 hodnařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje se nevztahuje na:
 • činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona;
 • prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny;
 • provozovny:
  • jejichž plocha přístupná veřejnosti nepřesahuje 2 500 m2; podmínka velikosti provozovny je splněna i tehdy, pokud je v provozovně, která je větší než 2 500 m2, vymezena a vytyčena (např. ohraničovací páskou) pro veřejnost plocha nepřesahující 2 500 m2, a
  • které nejsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2; tato podmínka je splněna i tehdy, pokud provozovna sice je součástí nákupního centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, avšak veřejnost do provozovny vstupuje pouze z venkovních prostor, nikoli z vnitřních prostor nákupního centra, a
  • nejde-li o provozovny, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra);
 • farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
  • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
  • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
  • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
  • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
  • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
  • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě;
 • vláda s účinností od 27. dubna 0.00 hod. nařizuje, aby:
 • v provozovnách, jimž je povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:
  • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
  • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 m mezi zákazníky,
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
  • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně;
 • prodej nebaleného pečiva probíhal pouze za splnění těchto podmínek:
  • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
  • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;
 • podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček);
 • pro provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů byla dodržována následující pravidla:
  • teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi činí nejméně 2 m,
  • u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,
  • účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány;
 • pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky byla dodržována následující pravidla:
  • návštěvníci budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem, (on-line), bez možnosti jejich zakoupení na místě,
  • počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení,
  • vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,
  • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně čtyři metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
  • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.;
 • pro provoz knihoven byla dodržována následující pravidla:
  • zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
  • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny;
 • s platností od 16. března 2020, 00.00 hod. se nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením
  • zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • s platností od 16. března 2020, 00.00 hod. byl pozastaven prodej jízdních dokladů průvodčími ve vlacích Českých drah, cestující bez jízdních dokladů budou vyzváni k jejich zakoupení elektronickou cestou, a pokud to nebude možné, budou cestující přepraveni i bez jízdního dokladu.

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Zajímavé odkazy

Zpomalovací semafory v Rudě

Fond Vysočiny

Dnes je 28. května 2020

Svátek má Vilém


 

© 2013 obec Ruda a místní část Lhotka | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU