Ruda

Aktuality

Třetí vlna kotlíkových dotací pokračuje, Kraj Vysočina stále přijímá nové žádosti Třetí vlna kotlíkových dotací pokračuje, Kraj Vysočina stále přijímá nové žádosti

28.5.2020

Třetí vlna kotlíkových dotací byla Krajem Vysočina spuštěná v říjnu loňského roku. O přidělení 54,5 milionů korun mezi úspěšné žadatele, kteří požádali od října do února letošního roku, rozhodla rada kraje na svém zasedání 26. května jednohlasně. "Jde o první část peněz, na které kraj čekal od ministerstva životního prostředí. Je to dobrá zpráva pro majitele nemovitostí. I přesto, že na ni museli několik týdnů čekat, mohu je ujistit, že podmínky výplaty dotace se nemění a pokud proběhnou veškeré procesy výměny i administrace podle platných pravidel, bude i této skupině úspěšných žadatelů vyplacena podpora ve výši až 127 500 tisíc korun, podle zvolené varianty a náročnosti projektu," uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal. Získat dotaci mohou žadatelé na kotle na biomasu, tepelná čerpadla i plynové kondenzační kotle. Naopak ve třetí výzvě už není možné dosáhnout na dotaci pro kotle na uhlí, a to ani v kombinaci kotle spalujícího uhlí a biomasu. Kraj vzhledem k vysokému zájmu o kotlíkovou dotaci požádal ministerstvo životního prostředí o dodatečné prostředky. "Ministerstvo životního prostředí přislíbilo Vysočině dalších 94 miliónů korun. To znamená, že pokud bude mezi veřejností na Vysočině v následujících týdnech, měsících o kotlíkové dotace ještě zájem, okamžitě se přihlásíme o dalších 40 miliónů korun. Tuto informaci může veřejnost chápat i jako výzvu k dalšímu předkládání žádostí," potvrdil informaci o stálém příjmu žádostí na Vysočině Jiří Běhounek. Jedná se i nadále o třetí vlnu, takže pro každého zájemce platí stejná pravidla, jako byla na podzim, podle kterých kraj příjem ukončí 13. listopadu 2020. "Předpokládáme, že v tomto kole kotlíkových dotací bude ze strany veřejnosti větší zájem o kotle výhradně na biomasu. Veřejnost bude mít totiž pravděpodobně poslední šanci vyměnit nevyhovující zdroje vytápění s nižší než třetí emisní třídou, které budou od roku 2022 dle příslušné legislativy definitivně zakázány," upozorňuje Pacal. Maximální dotace dle typu zdroje: plynový kondenzační kotel - 95 000 korun, kotel na biomasu - ruční podávka paliva 100 000 korun, kotel na biomasu - automatická podávka paliva 120 000 korun, tepelné čerpadlo - 120 000 korun.

BÍTEŠSKÁ AKADEMIE - FRANTIŠEK JOHN BÍTEŠSKÁ AKADEMIE - FRANTIŠEK JOHN

25.5.2020

Kdy? Neděle 14. června 2020, 17:30 prohlídka zvonů, 18:00 beseda v kostele Přednáška Františka Johna představí nová zjištění o unikátních zvonech na velkobítešské kostelní pevnosti. Pokusí se odpovědět na otázky, kdo je autorem pozdně gotických dosud anonymních zvonů, odkud pochází madona na renesančním zvonu či jaké je další dílo mistra Václava z Velké Bíteše. Zanese jedinečný soubor velkobítešských zvonů do kontextu vývoje moravského gotického a renesančního zvonařství a přinese další nová zjištění o zvonech Vysočiny. Přednášející je kampanologem (odborníkem na zvony) olomouckého arcibiskupství. Sraz účastníků v 17:25 pod věží kostela. Bonus pro vážné zájemce: kniha "Zvony na Moravě a ve Slezsku".   pdf 368 kB  -  Bítešská akademie - plakát

Víkend otevřených zahrad - pozvánka Víkend otevřených zahrad - pozvánka

25.5.2020

Zahradnictví Rozmarínek Petráveč Vás zve na víkend otevřených zahrad. Připraven je bohatý program pro děti i dospělé.    

Rozvolňování opatření od 25. května Rozvolňování opatření od 25. května

25.5.2020

Od pondělí 25. května dochází k další vlně rozvolňování. Co tedy bude od dnešního dne platit si přečtěte zde:    pdf 1 MB  -  Specifikace platných opatření od 25. května 2020

Co aktuálně platí - omezení volného pohybu Co aktuálně platí - omezení volného pohybu

20.5.2020

Omezení volného pohybu Všem osobám se s účinností ode dne 19. května 2020 od 0:00 hod. do dne 25. května 2020 do 0:00 hod. zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou: dětí do dvou let věku, dětí v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických pracovníků v mateřské škole, dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání, účastníků přijímacího řízení, členů zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m, studentů, účastníků přijímacího řízení, akademických pracovníků, členů zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob, osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti, osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob, osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2, moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2, pacientů a zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče, osob, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté, zaměstnance při pobytu v kanceláři jakožto na svém pracovišti, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo pořadů, pokud vyžadují po osobě uvedené v bodu 1 písm. i) nebo j) (dále jen "umělec"), aby vystupovala při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných prostředků dýchacích cest, se s účinností ode dne 19. května 2020 od 0:00 hod. do dne 25. května 2020 do 0:00 hod. nařizuje zajistit splnění následujících podmínek: mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou audiovizuálního díla nebo pořadu (dále jen "spolupracovník"), umělci a diváky apod. je při provádění autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci, místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány, je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky, v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění covid-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu. Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 nařizuje, že se s účinností ode dne 18. května 2020 od 00.00 hod. do 25. května do 00.00 hod. zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se: zakazuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry, zakazuje konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů; zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 18. května 2020 od 00.00 hod. do 25. května do 00.00 hod. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek: společně sportuje nejvýše sto osob, nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce; Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 18. května 2020 od 00.00 hod. do 25. května do 00.00 hod. omezuje konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:: je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti, je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou, Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 18. května 2020 od 00.00 hod. do 25. května do 00.00 hod. omezuje organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že nusí být dodržována následující pravidla: na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob, vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry, sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou, nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce, po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek; Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 18. května 2020 od 00.00 hod. do 25. května do 00.00 hod. omezuje  účast na sňatečném obřadu tak, že musí být dodržována následující pravidla: účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob, snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob, po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek, tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství; Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 18. května 2020 od 00.00 hod. do 25. května do 00.00 hod. omezuje  účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla: bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob, v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce, účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně, v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady, duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm, délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje, bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.), je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor, stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.   Kde musím mít roušku od 25. května? Vnitřní prostory, veřejná doprava, při blízkém kontaktu. Zdroj: www.vlada.cz

Kde musím mít roušku od 25.5.2020 Kde musím mít roušku od 25.5.2020

18.5.2020

pdf 3 MB  -  v letáku je stručně a přehledně popsáno, kde všude budou mít občané povinnost nosit roušku po 25. květnu 2020. 

Uvolňování opatření od 25. května 2020 Uvolňování opatření od 25. května 2020

18.5.2020

Od pondělí 25. května dojde k dalšímu uvolňování vládních opatření ke snížení šíření koronaviru a ochraně obyvatel. Připojeno je i doporučení k uvolnění opatření. pdf 4 MB  -  co se povoluje od 25.5.2020 pdf 1 MB  -  od  25.5.2020 bude povoleno následující pdf 1 MB  -  pravidla pro letní dětskou rekreaci

Upozornění vodoprávního úřadu na nutnost šetření vodou Upozornění vodoprávního úřadu na nutnost šetření vodou

12.5.2020

pdf 462 kB  -  UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU pdf 365 kB  -  PŘÍLOHA - DOPORUČENÍ POVODÍ MORAVY

Vláda schválila pravidla rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, nouzový stav platí do 17. května Vláda schválila pravidla rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, nouzový stav platí do 17. května

4.5.2020

Vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna prodloužení nouzového stavu do 17. května. Ministři odsouhlasili také přesná pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, návrh pomoci kulturním zařízením a umělcům a také návrh zákona, kterým bude zrušena daň z nabytí nemovitostí. Nouzový stav bude v České republice platit do 17. května. O prodloužení doby rozhodla vláda Andreje Babiše na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou v úterý 28. dubna. Nouzový stav kvůli epidemii koronaviru trvá v České republice od 12. března. Současně byla automaticky prodloužena všechna opatření, která vláda z důvodu nouzového stavu přijala a zůstala v platnosti k dnešnímu dni. Zároveň ministři odsouhlasili dílčí změny už platných mimořádných opatření a také pravidla, za jakých proběhne další velká vlna uvolnění platných restrikcí, která se má spustit od pondělí 11. května. Vláda odsouhlasila od pátku 1. května výjimky z povinnosti nošení roušek na veřejnosti pro osoby se závažným duševním onemocněním. Roušku nebudou muset mít nasazenu také moderátoři a redaktoři televizních a rozhlasových pořadů, pokud budou ve studiu sami, herci a tanečníci v divadlech či při natáčení a děti mladší sedmi let při pobytu v mateřské škole či v dětské skupině. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví. Vláda schválila také výjimku z omezení počtu osob pro bohoslužbu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 5. května 2020, která se uskuteční k 75. výročí Pražského povstání. Této bohoslužby se bude moci zúčastnit až 60 osob. Od 11. května pak vláda do již schváleného scénáře přidala například činnost muzeí a galerií, kin, divadel, cirkusů a podobných provozů, pokud dodrží stanovené limity a omezení. Pro tyto, ale i pro sportovní, náboženské, spolkové a další veřejné akce a také pro svatby či trénink sportovců bude platit mimo jiné omezení počtu zúčastněných osob na sto ve stejný čas, nebudou moci nadále využívat zázemí kromě toalet a budou muset splnit řadu hygienických podmínek včetně dodržování alespoň dvoumetrového odstupu mezi lidmi. Jasná pravidla vláda nastavila také pro fungování kadeřnictví, pedikúr, masáží a dalších provozoven a také velkých nákupních center, která se budou moci 11. května rovněž otevřít. Současně k témuž datu bude zrušen zákaz zkoušení oděvů. Bude možný, stejně jako v případě obuvi, po předchozí dezinfekci rukou zákazníka a po vrácení v případě reklamace nebo z jiných důvodů bude muset být toto zboží před dalším nabídnutím zákazníkovi uloženo po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží. Plné znění krizových opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a o omezení volného pohybu osob s účinností od 11. května 2020. Částečně otevřít budou moci od 11. května také základní, střední a umělecké školy. Kromě již předem oznámených maturitních ročníků a závěrečných ročníků konzervatoří a vyšších odborných škol, individuální výuky například v jazykových školách a školní docházky ve školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech budou moci do školy vyrazit i děti z devátých ročníků základních škol. Jejich účast ve škole bude dobrovolná, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, a stejně jako ostatní studenti budou muset děti při prvním vstupu do školy přinést čestné prohlášení, že netrpí příznaky nemoci covid-19. Pro všechny typy výuky včetně vysokoškolské pak bude platit omezení, že v jedné třídě či skupině nesmí být více než 15 osob. Nový harmonogram uvolňování v oblasti školství naleznete na http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi. Ministři rovněž rozhodli o dílčí úpravě pravidel pro překračování hranic pro pendlery od 1. května 2020. Těm bude nově stačit prodělaný test na covid-19 s negativním výsledkem na každých 30 dnů, nikoliv na 14 dnů jako dosud. Pokud se tímto potvrzením nebudou moci prokázat, budou mít možnost ho příslušné krajské hygienické stanici předložit zpětně do 72 hodin a v případě negativního nálezu nebudou muset absolvovat povinnou karanténu. Příslušné krizové opatření. Vláda odsouhlasila také navýšení prostředků na platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru Vězeňské služby ČR o 52,9 milionu korun. Peníze budou určeny na odměny související se zvýšenými pracovními nároky v době koronavirové krize. Vězeňské službě se mimo jiné důsledným prováděním přijatých opatření podařilo zabránit proniknutí nemoci covid-19 mezi tuzemské vězně. Dalších 16,65 milionu korun uvolnila vláda na pokrytí výdajů, které měla Vězeňská služba se zajištěním výroby osobních ochranných prostředků. Vláda projednala také několik důležitých legislativních návrhů. Schválila návrh zákona, kterým by měla být zrušena daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň ve výši 4 procenta z celkové kupní ceny nebude muset zaplatit každý, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019, a pokud už tuto daň zaplatil, bude mu vrácena. Byl ale prodloužen časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení, a to z pěti na deset let. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí. Vláda schválila také Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky pro období 2021 až 2023 a související Konvergenční program České republiky, který bude předložen Evropské komisi a Radě Evropské unie. Vláda počítá, že v roce 2021 dosáhnou výdaje státního rozpočtu 1 792 miliard korun, v roce 2022 1 811 miliard korun a v roce 2023 1 825 miliard korun. Strukturální saldo by tak mělo v roce 2021 dosáhnout minus 4 procent HDP. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí. Ministři odsouhlasili i návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí, který má pomoci české kultuře. Podobně jako v případě cestovních kanceláří by pořadatelé kulturních akcí mohli zákazníkovi, který si už zakoupil vstupenku na akci s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020, namísto vrácení peněz nabídnout voucher na náhradní akci nebo stejnou akci pořádanou v náhradním termínu. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva kultury. Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-30-dubna-2020-181279/.

V Kraji Vysočina dojde od 1. května 2020 k obnovení víkendových autobusových spojů V Kraji Vysočina dojde od 1. května 2020 k obnovení víkendových autobusových spojů

30.4.2020

S ohledem na aktuální příznivou epidemiologickou situaci a s přihlédnutím na postupné rozvolňování vládních opatření přistupuje Kraj Vysočina k obnovení všech víkendových autobusových spojů, tak jak na ně byla veřejnost zvyklá v minulosti. "Stane se tak s platností už od 1. května 2020. Vedení Kraje Vysočina tak plní slib, který dalo cestujícím využívajícím Veřejnou dopravu Vysočiny v březnu letošního roku," informoval dnes hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Přehled obnovených víkendových autobusových linek Dopravce ICOM transport a.s. Linka 350031 Pelhřimov - Kojčice - Velký Rybník - Humpolec - Havlíčkův Brod Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114. Linka 350170 Pelhřimov - Kamenice nad Lipou - Častrov - Počátky Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení všech víkendových spojů. Linka 350270 Humpolec - Větrný Jeníkov - Jihlava Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Linka 350450 Pelhřimov - Humpolec - Jihlava - Velké Meziříčí - Brno Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení nedělního spoje č. 101. Spoj pojede opět v trase Jihlava - Velké Meziříčí - Brno. Linka 350550 Stojčín - Počátky - Batelov - Třešť - Telč Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 102 a 105. Linka 350610 Pelhřimov - Počátky - Stojčín Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 101, 102, 103, 104, 105, 106. Spoje 101 a 106 budou opět jezdit v trase Stojčín - Pelhřimov. Linka 760420 Jihlava - Velká Bíteš - Brno Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112. Linka 760440 Jihlava - Pelhřimov - Čechtice Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114. Linka 760550 Jihlava - Kamenice, Kamenička Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Linka 760552 Jihlava - Kamenice, Vržanov - Kamenice - Měřín Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 12, 19. Linka 760580 Jihlava - Bohdalov - Žďár nad Sázavou Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení na spoji č. 42 jedoucího v pracovní dny, neděle a státem uznané svátky. Linka 760600 Jihlava - Havlíčkův Brod Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 103, 104, 105, 106, 107, 108. Linka 760610 Jihlava - Úsobí - Havlíčkův Brod Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendového spoje č. 14. Linka 760640 Jihlava - Vyskytná - Nový Rychnov - Nový Rychnov, Čejkov Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení nedělních spojů č. 3, 8. Linka 760770 Jihlava - Polná - Bohdalov - Žďár nad Sázavou Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 30, 33, 35, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. Linka 600210 Chotěboř - Golčův Jeníkov - Čáslav Od 2. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 101, 102, 103, 104, 105, 106. Linka 600620 Ledeč nad Sázavou - Bojiště - Trpišovice - Dolní Město - Světlá nad Sázavou Od 2. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 101, 102, 103, 104, 105, 106. Dopravce TRADO-BUS, s.r.o. Linka 790210 Třebíč - Telč - Studená Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 10, 13. Linka 790370 Třebíč - Hrotovice - Rouchovany Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Linka 790430 Třebíč - Želetava - Meziříčko Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 20, 22, 23, 24, 25, 27. Linka 790620 Moravské Budějovice - Jihlava Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Linka 790690 Jemnice - Moravské Budějovice - Jaroměřice n. Rok. - Třebíč Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 101, 102, 105, 106, 109, 110, 113, 114. Dopravce ZDAR, a.s. Linka 840101 Svratka-Polička Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Linka 840103 Svratka - Herálec - Žďár nad Sázavou Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení nedělních spojů a spojů provozovaných o státních svátcích č. 127, 130. Linka 840118 Nové Město na Mor. - Jimramov - Polička Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení nedělních spojů a spojů provozovaných o státních svátcích č. 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 111. Linka 840125 Žďár n.Sáz.-Škrdlovice-Vojnův Městec-Ždírec n.Doubr.-Chotěboř Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,108. Linka 840204 Velké Meziříčí-Radostín nad Oslavou-Žďár nad Sázavou Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 101, 102, 103, 104. Linka 840214 Žďár nad Sázavou-Velké Meziříčí-Třebíč Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Linka 840305 Bystřice nad Pernštejnem-Jimramov,Ubušín-Ubušínek Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendového spoje č. 137,140. Linka 840321 Žďár n.S.-Nížkov-Polná-Jihlava-(BOSCH DIESEL)-Humpolec Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 101, 102, 103, 104, 105,106. Dopravce Tourbus, a.s. Linka 720010 Brno - Velké Meziříčí - Jihlava - Tábor - Písek - Strakonice Od 1. 5. 2020 dojde k obnovení víkendových spojů č. 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108. Seznam obnovených linek a spojů není konečný, postupně budeme obnovovat všechny dříve omezené spoje. Vážení cestující, před cestou si prosím ověřte Vaše spojení v elektronických vyhledávačích jízdních řádů, např. www.idos.cz. Pavel Bartoš, odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad Kraje Vysočina

Letní svoz odpadu z popelnic Letní svoz odpadu z popelnic

21.4.2020

Letní svoz odpadu z popelnic začíná v 19. týdnu, tedy od 4.5.2020, kdy se v naší obci budou svážet popelnice, a pak 1x za 14 dní a to až do konce září.

Harmonogram uvolňování opatření Harmonogram uvolňování opatření

15.4.2020

Harmonogram uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností Uvolnění podnikatelských a dalších činností pondělí 20. dubna Řemesla s provozovnou Farmářské trhy Autobazary a autosalóny Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO - AČR a MV ČR) Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek pondělí 27. dubna Provozovny do 200 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách) pondělí 11. května Provozovny do 1 000 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách) Autoškoly Posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny) pondělí 25. května Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby Muzea, galerie a výstavní síně Zoologické zahrady (pouze venkovní výběhy) pondělí 8. června Všechny provozovny v nákupních centrech Provozovny nad 1 000 m2, které nejsou v nákupních centrech Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky - vnitřní prostory Hotely a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren) Taxislužby (dosud nepovolené) Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing) Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek Hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků Kulturní, společenské, sportovní akce (do 50 osob) Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku Další včetně opatření v cestovním ruchu Svatby za specifických hygienických podmínek Zoologické zahrady (včetně vnitřních prostor) během června Ostatní činnosti budou povoleny během června podle aktuální epidemiologické situace.   Uvolnění ve školách a školských zařízeních pondělí 20. dubna Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) - individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury pondělí 11. května Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol - výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech pondělí 25. května Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin - doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy. Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže - max. 5 dětí. nejdříve 1. června Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách - podmínky obdobné jako u školních skupin červen Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin Zdroj: www.vlada.cz

INFORMACE KRAJE VYSOČINA: Organizace veřejné dopravy, ošetřovné, materiál pro zdravotnická zařízení INFORMACE KRAJE VYSOČINA: Organizace veřejné dopravy, ošetřovné, materiál pro zdravotnická zařízení

11.3.2020

Aktuální organizační informace týkající se COVID-19, konkrétně oblasti dopravy, školství a zdravotnictví najdete na této adrese: https://www.kr-vysocina.cz/aktualni-informace-k-organizaci-verejne-dopravy-vydavani-potvrzeni-osetrovneho-naskladnovani-materialu-pro-zdravotnicka-zarizeni/d-4100358/p1=1013  

Rozhodnutí - uzavírka  a objížďka - přemístění autobus. zastávek u ZŠ Ruda od 16.3.2020 Rozhodnutí - uzavírka a objížďka - přemístění autobus. zastávek u ZŠ Ruda od 16.3.2020

11.3.2020

V rámci stavby "Stavební úpravy objektu čp. 58 v obci Ruda" (ZŠ Ruda) bude uzávěra části místní komunikace v obci Ruda - p.č. 1778/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí (vlastník Obec Ruda). Jedná se o úsek vedle ZŠ Ruda - mezi čp. 3 a čp. 58. S touto uzávěrou spočívá dočasný přesun autobusových zastávek k silnici II/602 a stanovení přechodného dopravního značení. Stavba bude probíhat v termínu od 16.3.2020 do 30.11.2020.  V přílohách uvádíme situační snímek s dočasným přemístěním autobusových zastávek a Rozhodnutí Obecního úřadu o uzavírce.   pdf 364 kB  -  Rozhodnutí - uzavírka a objížďka pdf 3 MB  -  situační snímek s dočasným přemístěním autobusových zastávek

Jízdní autobusové řády z Rudy - aktuální od 15.12.2019 Jízdní autobusové řády z Rudy - aktuální od 15.12.2019

15.12.2019

Od 15.12.2019 platí nové jízdní řády. Aktualizovali jsme je pro vás.   pdf 260 kB  -  jízdní řády z Rudy   V papírové formě jako obvykle budou jízdní řády připraveny na Obecním úřadu Ruda.  

« 1 2 »

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Zajímavé odkazy

Zpomalovací semafory v Rudě

Fond Vysočiny

Dnes je 28. května 2020

Svátek má Vilém


 

© 2013 obec Ruda a místní část Lhotka | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU