Ruda

Aktuality

Mikuláš s andělem a čerty do naší obce přijde Mikuláš s andělem a čerty do naší obce přijde

20.11.2020

Vzhledem k současné situaci jsme s Mikulášem vše důkladně probrali a vymysleli tento způsob návštěvy Mikuláše, kdy nepřipravíme děti o ten okamžik vidět Mikuláše s andělem a s čerty. Letos nebudou vstupovat do domů, ale oznámí svůj příchod zvoněním zvonků. Anděl pak hodným dětem nadělí před vchod. Děti mohou zamávat z oken a prohlédnout si svaté i ty černé. Návštěva Mikuláše v naší obci bude v pátek 4.prosince.  

Tradiční zahájení adventu tento rok neproběhne Tradiční zahájení adventu tento rok neproběhne

20.11.2020

Z důvodu mimořádných opatření proti šíření nového koronaviru neproběhne v letošním roce tradiční zahájení adventu. Vánoční stromek ale nazdobíme a bude jako obvykle po celou dobu adventu svítit, jak jsme zvyklí.

Leták Covid - pro občany Leták Covid - pro občany

20.11.2020

Současný stav epidemiologické situace není dobrý. Odborníci stále apelují na maximální omezení sociálních kontaktů.

Obchod se smíšeným zbožím v Rudě Obchod se smíšeným zbožím v Rudě

3.11.2020

Místní obchod oznamuje zrušení změny otevírací doby. Otevírací doba se vrací do původní podoby, tzn. ve středu a i v pátek bude otevřeno až do 14:30 hodin. Paní prodavačce děkujeme za přizpůsobení se.       Místní obchod oznamuje zrušení změny otevírací doby. Otevírací doba se vrací do původní podoby, tzn. ve středu a i v pátek bude otevřeno až do 14:30 hodin.   Paní prodavačce děkujeme za přizpůsobení se.  

Informace katastrálního úřadu k zjišťování průběhu hranic v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí - schůzky v terénu do odvolání zrušeny Informace katastrálního úřadu k zjišťování průběhu hranic v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí - schůzky v terénu do odvolání zrušeny

30.10.2020

Z důvodů přijetí krizového opatření Usnesením Vlády číslo 1080, vydaným v souvislosti se šířícím se virem COVID-19 dne 21.10.2020, jsou plánované schůzky v terénu za účasti vlastníků nemovitostí dotčených úkony k obnově operátu mapováním pro zjišťování průběhu hranic v katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí do odvolání zrušeny. Zjišťování průběhu hranic bude pokračovat až v roce 2021. Nový termín pro zjišťování hranic v terénu bude oznámen písemně, samostatným dopisem do vlastních rukou v dostatečném předstihu (cca 2-3 týdny předem). Případné další dotazy získáte na telefonních číslech Jaroslava Horká 566 502 811 a Radovan Škoda 566 502 819, případně na emailových adresách: jaroslava.horka@cuzk.cz radovan.skoda@cuzk.cz   Z výše uvedeného důvodu je pro případ potřeby řešit věc ze strany dotčených osob aktuálně, efektivně a s ohledem na zdravotní zájmy dotčených osob vhodné dohodnout vhodný způsob řešení buď telefonicky nebo prostřednictvím mailu, tak jak je uvedeno shora, v rámci Katastrálního pracoviště ve Velkém Meziříčí.   Děkujeme za pochopení stanoveného postupu, vyvolaného objektivními skutečnostmi.   JUDr. Zlata Heřmánková PhD. ředitelka Katastrálního pracoviště Velké Meziříčí     pdf 338 kB  -  informace         

COVID- 19 - pojmy a co mám dělat, když... COVID- 19 - pojmy a co mám dělat, když...

27.10.2020

pdf 230 kB  -  upřesnění pojmů   Co mám dělat, když: pdf 240 kB  - ... se u mě projevili příznaky COVID-19 pdf 241 kB  -   ...mám pozitivní výsledek testu pdf 241 kB  -  ...mám negativní výsledek testu pdf 260 kB  -  ... jsem byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou  

Jízdní řády - redukce spojů od 19.10.2020 po dobu nouzového stavu do odvolání Jízdní řády - redukce spojů od 19.10.2020 po dobu nouzového stavu do odvolání

23.10.2020

Dochází k redukcím autobusových spojů od 19. 10. na podobu jízdních řádů o jarních prázdninách a současně k částečné redukci víkendové dopravy. Vše je aktuálně uvedeno v IDOSu - www.idos.cz. Současně na webu kraje a i na webu VDV tj.www.verejnadopravavysociny.cz je uveden seznam rušených spojů nad rámec omezení dle jarních prázdnin.  Zde v příloze uvádíme upravenou tabulku spojů pro Rudu, Křeptov a Lhotku, jak jste zvyklí dostávat:   pdf 160 kB  -  jízdní řád

Zpřísnění podmínek, kde se všude musí nosit roušky od 21. října - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Zpřísnění podmínek, kde se všude musí nosit roušky od 21. října - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

20.10.2020

Od 21. října 2020 platí povinnost nošení roušek:   ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj), v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech, na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.   Tato povinnost se nevztahuje na: děti do dvou let věku, děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině, žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory, žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou, školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě, další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb, zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení, soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení, osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, moderátory, redaktory a další osoby vystupující v  rozhlasových, televizních a dalších pořadech, osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté, zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu, osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů, snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné, osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami, sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod., osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.   Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/   pdf 348 kB  -  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření - omezení hromadných akcí Mimořádné opatření - omezení hromadných akcí

15.10.2020

Od 14. 10. platí tato omezení:  zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti zákaz bohoslužeb a jiných náboženských obřadů, slavností, tanečních akcí, spolkových akcí, sportovních akcí, přehlídek a ochutnávek s účastí více jak 6 osob zákaz pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu pořádat bez omezení počtu osob lze: schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje, svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřby a následné oslavy, resp. smuteční hostiny, konané nejpozději následující den bez omezení počtu osob se také mohou setkávat: zaměstnanci vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob konat se nemohou: koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol, poutě a podobné tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy, provoz heren a kasin, provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách, provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, návštěvy a prohlídky zoologických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování platí zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech uzavřeny jsou hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky provoz stravovacích zařízení je omezený tak, že mezi 6. a 20. hodinou mohou fungovat pouze přes výdejní okénko za dodržení specifických podmínek, které jsou uvedené v usnesení vlády stravovací zařízení jsou mezi 20. a 6. hodinou uzavřená pokojné shromažďování je omezené na maximální počet 500 účastníků za dodržení specifických podmínek, které jsou uvedené v usnesení vlády návštěvy obchodů v nákupních centrech jsou omezené na skupinky 2 osob svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřby a následné oslavy, resp. smuteční hostiny mohou probíhat ve stravovacích zařízeních mezi 6. hodinou a půlnocí od 19. října 2020 se svatby, prohlášení o registrovaném partnerství, pohřbu a následné oslavy, resp. smuteční hostiny může účastnit maximálně 30 osob   Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/

Nové mapování - obnova katastrálního operátu Nové mapování - obnova katastrálního operátu

15.10.2020

pdf 145 kB  -  informace o novém mapování

Obnova katastrálního operátu - nové mapování Obnova katastrálního operátu - nové mapování

9.9.2020

V příloze uvádíme brožuru, kterou nám poskytl katastrální úřad a která popisuje nové mapování v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí - intravilánu. pdf 1 MB  -  brožura Na úřední desce pak najdete vyhlášku k vyhlášení obnově katastrálního operátu.

Jízdní autobusové řády z Rudy - aktuální od 15.12.2019 Jízdní autobusové řády z Rudy - aktuální od 15.12.2019

15.12.2019

Od 15.12.2019 platí nové jízdní řády. Aktualizovali jsme je pro vás.   pdf 260 kB  -  jízdní řády z Rudy   V papírové formě jako obvykle budou jízdní řády připraveny na Obecním úřadu Ruda.  

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Zajímavé odkazy

Zpomalovací semafory v Rudě

Fond Vysočiny

Dnes je 23. listopadu 2020

Svátek má Klement


 

© 2013 obec Ruda a místní část Lhotka | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU